សមាគម AKA

 សមាគមកសិកម្មខ្មែរ (AKA), សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជន
ដែលមានបំណងចង់ជាវ ឬកម្មង់ផលិតផលកសិកម្មខ្មែរ
សូមទំនាក់ទំនងមកស្នាក់ការកណ្តាលផ្ទះលេខ 35 ផ្លូវលេខ 306
សង្កាត់បឹងកេងកង I ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ
078 663 664 & 097 707 1181

******
ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាខ្មែរ ៖ ផ្សិតអំបោះ
ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Oyster Mushrooms
អ្នកផលិត ៖ សមាគមកសិកម្មខ្មែរ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទម្ងន់សុទ្ធ ៖ 1Kg
"កសិកម្មខ្មែរ ផលិតផលខ្មែរ"


ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាខ្មែរ ៖ ឆៃប៉ូវ
ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Chinese radish pickle
អ្នកផលិត ៖ សមាគមកសិកម្មខ្មែរ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទម្ងន់សុទ្ធ ៖ 1Kg
"កសិកម្មខ្មែរ ផលិតផលខ្មែរ"

ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាខ្មែរ ៖ ទឹកម្ទេស
ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Chilli Sauce
អ្នកផលិត ៖ សមាគមកសិកម្មខ្មែរ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទម្ងន់សុទ្ធ ៖ 
"កសិកម្មខ្មែរ ផលិតផលខ្មែរ"

ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាខ្មែរ ៖ ដំណាប់ប៉េងប៉ោះ 
ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Tomato Jam
អ្នកផលិត ៖ សមាគមកសិកម្មខ្មែរ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទម្ងន់សុទ្ធ ៖ 220 g
"កសិកម្មខ្មែរ ផលិតផលខ្មែរ"

No comments:

Post a Comment