អង្គការ NASTO


អង្គការ (NASTO), សូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជន
ដែលមានបំណងចង់ជាវ ឬកម្មង់សម្ភារៈកសិកម្ម
 សូមទំនាក់ទំនងមកស្នាក់ការកណ្តាលផ្ទះលេខ 35 ផ្លូវលេខ 306
សង្កាត់បឹងកេងកង I ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ
016 671 716, 017 671 716 និង 018 900 168
e-mail: nastofarm@aol.com

******
ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាខ្មែរ ៖ កេសចិញ្ចឹមឃ្មុំ
ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Local Bee Keeper
អ្នកផលិត ៖ អង្គការ NASTO-ប្រទេសកម្ពុជា
ទម្ងន់ ៖


ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាខ្មែរ ៖ ទូរកាត់ផ្សិត
ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖
អ្នកផលិត ៖ អង្គការ NASTO-ប្រទេសកម្ពុជា
ទម្ងន់ ៖

ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាខ្មែរ ៖ ស្កររងូ
ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Cane Sugar
អ្នកផលិត ៖ ប្រទេសថៃ
ទម្ងន់សុទ្ធ ៖ 800g

ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាខ្មែរ ៖ សម្ភារៈកាត់ផ្សិត
ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Mushroom Cutting Material
អ្នកផលិត ៖ ប្រទេសថៃ
ទម្ងន់សុទ្ធ ៖ 

ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាខ្មែរ ៖ ឆ្នាំងស្ទេរីល
ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Autoclave
អ្នកផលិត ៖ ប្រទេសចិន
ទម្ងន់ ៖ 

ឈ្មោះផលិតផលជាភាសាខ្មែរ ៖ ម្សៅស្ករគ្លុយកូស
ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Glucose Powder
អ្នកផលិត ៖ ប្រទេសថៃ
ទម្ងន់សុទ្ធ ៖ 500g

No comments:

Post a Comment